Používanie Tradosu v literárnom preklade

Problematike využívania nových technológií pre preklade literárnych textov sa zaoberal L.W. Horenberg, z univerzity v Utrechte. Vo svojej práci si položil otázku, aké sú potenciálne praktické výhody pre prekladateľov literatúry, ktorí pre preklade využívajú nástroje na analýzu zdrojového textu. Ešte pred pár rokmi predstavovali najmä prekladatelia netechnických textov „opozíciu“ voči používaniu súčasných technológií pre preklade a poukazovali na znižovanie kvality takto zrealizovaného prekladu.
Výskum tak vyplnil medzeru v rámci translatológie, pokiaľ ide o literárny preklad a prekladateľské technológie iné ako strojový preklad. Prípadová štúdia analyzovala zdrojový text pomocou online aplikácií na analýzu textu a preklad bol realizovaný v aplikácii Tradosu Studio. Využitie analýzy zdrojového textu (identifikácii opakujúcich sa slov, fráz a vzorov v texte) umožnilo odhaliť potenciálne možnosti prekladu, platné aj na literárny preklad, bez toho, aby bol dostupný už existujúci preklad z prekladovej pamäti. Hoci SE vykazovala významné obmedzenia, preukázala potenciál s ohľadom na analýzu väčších a komplexnejších korpusov. Trados ponúkol väčší všeobecný prehľad o texte a terminologická báza a prekladová pamäť ponúkli lepšiu dokumentáciu výberu prekladu. Zistilo sa, že nástroje pridali nový, objektívnejší pohľad na text k pohľadu prekladateľa a uľahčili výber z viacerých riešení prekladu na základe výsledkov analýzy zdrojového textu. Pokiaľ ide o retransláciu, segmentácia Tradosu umožnila lepšie porovnanie zdrojového textu a existujúceho prekladu. Všeobecné výhody spočívali v efektívnejšom kombinovaní fungovania nástrojov,
Bude zaujímavé sledovať nadväzujúci výskum zameraný na praktickú implementácii CAT softvéru v literárnom preklade.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.