Skúsení lektori

Naši lektori sa venujú problematike CAT nástrojov už viac ako 15 rokov. Za ten čas sme vyškolili stovky prekladateľov a projektových manažérov.

TRADOS Studio

Zistite viac o najpoužívanejšom programe pre počítačom podporovaný preklad.

Poradenstvo

Naši odborníci na program TRADOS Studio Vám radi a ochotne poradia a pomôžu pri technických problémoch ako aj pri aplikovaní CAT softvéru na pracovisku.

Predaj Trados

Predaj prekladateľského softvéru Trados Studio. Zistite aktuálne ceny programu Trados Studio.

Filter školení

Školenia TRADOS Studio

Najpopulárnejšieho školenia programu pre počítačom podporovaný preklad

Naši lektori

Naši lektori patria k najskúsenejším lektorom na Slovensku i v Česku.

Katka Absolonová

CAT lektor

Katka má na starosti kompletnú produkciu spoločnosti, preklady, tlmočenie, titulkovanie, ako aj iné doplnkové jazykové služby klientom.

O LEKTOROVI

Jakub Absolon PhD.

CAT lektor

Konzultant pre použitie programov pre počítačom podporovaný preklad.

O LEKTOROVI

2

LEKTORI

76

ZÁKAZNÍKOV

5

KURZOV

16

ROKOV PRAXE

TRADOS Studio

Čo je Trados?

Trados je ikona softvérov pre tzv. počítačom podporovaný preklad (z angl. CAT – Computer Assisted Translation). Patril medzi prvé softvéry, ktoré namiesto toho aby samé prekladali ako to robia tzv. strojové prekladače (z angl. Machine Translation), využívajú tzv. prekladovú pamäť. Prekladová pamäť je databáza, ktorá v sebe ukladá prekladateľmi preložené vety (segmenty). Ak prekladateľ prejde na novú, ešte nepreloženú vetu, Trados prehľadá databázu, prekladovú pamäť, aby zistil, či už rovnaká, alebo aspoň podobná veta nebola niekedy preložená. Ak takú nájde, ponúkne ju prekladateľovi a tak mu uľahčí prácu. Trados teda neprekladá texty samostatne, ale len pomáha teda asistuje prekladateľovi. Ďalšou výraznou pomocou prekladateľovi je terminologická databáza, v ktorej si prekladateľ ukladá kľúčovú slovnú zásobu, aby boli dané termíny preložené konzistentne v celom texte.

História Tradosu

Translators Workbench bol pôvodný softvér pre počítačom podporovaný preklad, ktorý vyvinula nemecká spoločnosť Trados GmbH. Spoločnosť Trados bola pôvodne prekladateľská firma, ktorú v roku 1984 v Stuttgarte založil Jochenom Hummel a Ik Knyphause. Spoločnosť začala koncom 80. rokov 20. storočia s vývojom prekladateľského softvéru. Na začiatku 90. rokov vydala prvú verziu pre Windows. Program obsahoval dva komponenty, program MultiTerm (1992) a Translator’s Workbench (1994). Prelomový pre spoločnosť bol rok 1997, keď sa Microsoft rozhodol použiť Trados pre svoje potreby internej lokalizácie softvéru.

V roku 2005 bol softvér premenovaný, ale hlavne úplne prerobený a dostal názov Trados Studio, keď Trados kúpila lokalizačná spoločnosť SDL plc. Dostal označenie SDL Trados Studio a všetko nasvedčovalo tomu, že značka Trados o pár rokov upadne do zabudnutia. Názov sa však vrátil na Trados Studio po zlúčení SDL so skupinou RWS v roku 2020. Považuje sa za lídra na trhu v poskytovaní prekladateľského softvéru v rámci celého prekladateľského dodávateľského reťazca. Jej softvér využívajú „všetci“, od nezávislých prekladateľov (freelancerov), cez poskytovateľov jazykových služieb, firemných jazykových oddelení a akademických inštitúcií.

Translators Workbench

Hlavná súčasť primárneho balíčka Trados z 90. rokov minulého storočia. Ako názov hovorí je to hlavný pracovný nástroj prekladateľa, teda prostredie, kde sa tvorí vlastný preklad. Chcel som použiť slovo editor, ale pôvodný Trados využíval pri preklade dokumentov Word samotný editor od Microsoftu, ktorý sa cez doplnky prepájal s programom Translator Workbench. Ten vykonával samotnú asistenciu prekladateľovi, teda vyhľadávanie zhodných segmentov a terminológie a kontrolu kvality. Výhodou bolo, že prekladateľ pracoval v pre neho známom prostredí Wordu. Nevýhodou zase, že dochádzalo k častým technickým problémom, najmä pri aktualizáciách Wordu a formátov.

Na preklad súborov v iných formátoch sa používala aplikácia Tag Editor. Tento bol schopný prekladať napr. webové stránky a zobrazoval tagy, teda po slovensky značky pomocou symbolov a nie ako text, takže bol text na preklad pre prekladateľa prehľadnejší. V prípade prekladu iného formátu z balíka MS Office napr. excelovského súboru sa využívala aplikácia T-Window for Clipboard, ktorá vykopírovala text z originálneho súboru a vložila ho do Wordu kde prebiehal reálny preklad. Ako vidíte, pred príchodom verzie Trados Studio bolo pri predpríprave textov , ale aj pri samotnom preklade veľa „zábavy“.

Multiterm

Aplikácia, ktorá zabezpečuje manažment, teda kontrolovanú, cieľavedomú prácu s terminológiou. Cieľom je, aby bola v preklade použitá nielen správna terminológia, ale aby sa používala konzistentne v rámci všetkých dokumentov, nech je preložený kedykoľvek a ktorýmkoľvek prekladateľom. Zatiaľ čo do prekladovej pamäte TM sa preklady ukladajú automaticky po potvrdení prekladu daného segmentu (Ctrl+ENTER), do TB teda terminologickej databázy je potrebné vkladať terminológiu vedome.

Trados Live

Trados Live ohlásil svoj príchod spolu s príchodom SDL Trados Studio 2021 a stal sa jeho súčasťou. Bola to odpoveď spoločnosti SDL (teraz už RWS) na konkurenčné klaudové riešenia napr. CAT nástroj Memsource. Na jeden rok dostal prekladateľ k dispozícii túto aplikáciu zdarma v rámci nákupu programu Trados Studio a po uplynutí tohoto obdobia je potrebné si zakúpiť aplikáciu formou predplatného. Webová aplikácia spolupracuje s desktopovou aplikáciou Trados Studio, ale dokáže pracovať aj samostatne vďaka webovému editoru Trados Live. V prípade potreby však môžu prekladatelia pracovať aj v prostredí desktopovej aplikácie Trados Studio. V takomto prípade sa prekladové projekty stále synchronizujú medzi klaudom a desktopovou aplikáciou. Prekladatelia takto môžu pracovať súčasne na jednom preklade, zdieľať prekladové pamäte a terminologické databázy a dokážu pracovať na akomkoľvek zariadení s prehliadačom. Dokážu teda pracovať aj na zariadenia Apple McBook či v prostredí OS Android či IOS.

Ako je to už zvykom, aplikácia má niekoľko verzií. Pre prekladateľov, ktorí si zakúpia program Trados Studio verziu Freelance či Freelance Plus, je k dispozícii verzia Trados Live Essentials, teda základná verzia. Pre prekladateľské spoločnosti resp. prekladateľské oddelenia väčších obchodných spoločností je určená verzia Trados Live Team, ktorá umožňuje manažérovi prekladateľských projektov mať plne pod kontrolou preklady a zároveň poskytuje aj online editor Trados LIVE pre prekladateľov.

Kto používa Trados?

Trados je jedným z najstarších, najprepracovanejších a najrozšírenejších softvérov v prekladateľskom priemysle. Aj keď je v súčasnosti na trhu veľa podobných softvérov, ktoré sú v mnohých veciach minimálne rovnako kvalitné, zostáva stále ikonou a v životopise skoro každého profesionálneho prekladateľa nájdete medzi schopnosťami poznámku „ovládam Trados“. Práve preto už viac ako 15 rokov školíme prekladateľov na Slovensku ale aj v zahraničí.

Najdôležitejšie funkcie Tradosu

Funkcionalita programu Trados je veľmi podobná funkciám iných CAT násrtojov. Nasleduje stručný zoznam tých najdôležitejších funkcií programu Trados Studio.

Prekladová pamäť TM

Prekladová pamäť TM (z angl. Translation Memory) je základným prvkom každého CAT softvéreu. Prekladová pamäť je databáza, v ktorej sú uložené tzv. prekladové jednotky TU (z angl. Translation Unit) vety resp. časti textu, ktoré už boli preložené prekladateľom. Každý záznam alebo TU v prekladovej pamäti obsahuje originálny text v pôvodnom jazyku „zdroj“ a jeho preklad, ktorému hovoríme „cieľ“.

Manažment terminológie

Manažment terminológie je často podceňovaná súčasť prekladateľského procesu. V programe Trados Studio ho zabezpečuje aplikácia Multiterm o ktorej sme si písali hore. V aplikácii Multiterm sa vytvárajú terminologické databázy a to buď pri samotnom prekladaní, keď prekladateľ označí termín za kľúčový  a vloží ho do databázy TB, alebo už dostane vopred naplnenú terminologickú databázu so schválenou terminológiou. Pre prekladateľa je táto terminológia záväzná a preto v prípade nejednoznačnosti prekladu termínu je Termbase, teda skôr terminologická databáza TB prvým miestom kam sa má pozrieť. Až následne vyhľadáva v TMke cez tzv. „concordance“ vyhľadávanie, potom nasledujú slovníky a až potom Google. Realita je žiaľ často opačná.

Analýza zdrojového textu

Do chvíle kým prekladatelia nepoužívali CAT nástroje ako Trados, používali pre stanovenie cenovej ponuky a dodacieho termínu prekladu v prípade wordovského dokumentu jednoduchú štatistiku, ktorá nám vo Worde prezradí počet slov resp. počet znakov. Počet znakov sme vydelili 1800 a dostali sme počet tzv. normostrán (NS) originálneho textu. Samotná cena však bola väčšinou stanovená na základe výsledného počtu znakov v preklade, čo so sebou prinášalo nedorozumenia v komunikácii so zákazníkom, najmä ak cena prekladu vzrástla oproti predpokladanej.

Odkedy sa na stanovenie cenovej ponuky využíva analýza v CAT nástrojoch, cena sa vypočíta na základe zdrojových slov a je konečná. Okrem toho dokáže Trados rozpoznať opakujúce sa vety a počet slov v nich resp. vety, ktoré sme prekladali predtým a nachádzajú sa v pamäti prekladu, TMke. Dokonca vie rozpoznať aj vety podobné. Vďaka tejto funkcii analýzy textu na preklad dokáže prekladateľ stanoviť relatívne presne, koľko mu bude preklad trvať a koľko bude stáť a v prípade opakujúcich sa viet a zhôd aj vypočítať prípadnú zľavu pre klienta.

Spracovanie rôznych formátov

Vo svojich začiatkoch bol preklad formátov odlišných od wordoského .doc dosť problematický, ako sme to spomenuli už skôr. S príchodom Trados Studio sa situácia podstatne zlepšila a prekladateľ môže v editore programu Trados Studio spracovať nielen formáty MS Office aplikácií, ale aj XML súbory, či webové stránky a v posledných rokoch dokonca aj titulky. Spolu dokáže Trados Studio prekladať až vyše 50 rôznych typov formátov. Tu je úplný zoznam preložiteľný v Trados Studio 2021.

Vytváranie prekladových projektov

Prekladový projekt umožňuje prekladateľom spracovať a efektívne preložiť aj zložité projekty, ktoré obsahujú veľké množstvo rôznych súborov určených na preklad a to aj do väčšieho množstva jazykov. A to všetko v rámci jediného prekladového projektu, čo výrazne zefektívňuje preklad a minimalizuje administratívu a predprípravu prekladu.

Trados Studio kompatibilné formáty

XUE F 2.0, XUFF: Kilgray MemoQ, Microsoft Word 97-2003, Microsoft Word 2000-2003, Microsoft Word2007-2013, Microsoft Word2007-2016, Microsoft PowerPoint 97-2003, Microsoft PowerPoint XP-2003, Microsoft PowerPoint 2007-2013, Microsoft PowerPoint 2007-2016, Microsoft Excel 97-2003, Microsoft Excel2000-2003, Microsoft Excel2007-2013, Microsoft Excel2007-2016, Bilingual Excel Studio, Microsoft Visio, Rich Text Format (RTF), XHTML 1.1, HTMLS, HTML 4, Mobe FrameMaker 8-2017/8-2018 MIF, Mobe InDesign CS2-CS4INX, Mobe InDesign CS4-CC1DML,

Mobe InCopy CSICC CFAÍ, Mobe Photoshop, OpenDocument Text Document (ODT), OpenDocument Presentation (OOP), OpenDocument Spreadsheet (ODS), QuarkXPress Fxport, PDF, Comma Delimited Text (CSV), Tab Delimited Text, Portable Object, SubRip, Java Resources, Markdown, XML Microsoft .NET Resources, XML OASIS DITA 1.3 Compliant, XML OASIS DocBook 4.5 Compliant, XMLAuthor-it Compliant, XML MadCap Compliant, XML W3C ITS Compliant, XMLAnyXML, KÖN, Text, Email, ŸÂML

Vytváranie prekladových balíčkov

Prekladový balíček sa využíva v prípade zložitého dodávateľského reťazca v prekladateľstve. Súbory na preklad odošle zákazník prekladateľskej agentúre. Projektový manažér z nich vytvorí prekladateľský projekt vyberie vhodného prekladateľa a odošle mu na preklad už spracovaný prekladový projekt vo forme prekladového balíčka. Prekladateľovi tak ušetrí čas prípravou projektu a projektový manažér má zase istotu, že prekladový projekt bol správne spracovaný. Prekladateľ text preloží a odošle projektovému manažérovi vo forme tzv. vratného balíčka. PM ho načíta, preklad sa aktualizuje, skontroluje a dá sa tzv. finalizovať, teda vytvorí sa z neho preklad vo formáte v akom bol pôvodný dokument. Podobne to funguje aj v prípade interného prekladateľského oddelenia v obchodnej firme. Zamestnanec určený na spracovanie prekladov prevezme súbory na preklad od kolegov (interných zákazníkov), pripraví prekladový balíček a odošle ho prekladateľovi, či už internému, alebo externistovi v podobe samostatného prekladateľa, alebo prekladateľskej agentúre.

Trados a prekladače

Používanie prekladačov je bežné a môžeme povedať že pri súčasnom tempe práce a cenách prekladu aj nevyhnutné aj v prípade profesionálnych prekladateľov. Na rozdiel od bežných ľudí, ktorí využívajú prekladače ak nerozumejú textu písanému cudzím jazykom, profesionálny prekladateľ využíva prekladač len ako ďalšiu pomôcku na skvalitnenie a zrýchlenie prekladu. Program Trados Studio obsahuje možnosť zapojiť do procesu prekladu aj strojové prekladače. Primárne obsahuje možnosť zapojiť prekladače, ktoré vyvinula firma SDL a na ktorých prirodzene má aj zisk. Vďaka zásuvným modulom (pluginom) a doplnkomsi však môžete doplniť aj možnosť využívať veľa iných poskytovateľov strojového prekladu. V obchode RWS Appstore nájdete aj doplnky pre u nás najjvyužívanejšie prekladae ako DeepL a Google ale aj mnohé iné.

TRADOS novinky

Sleduj novinky zo sveta počítačom podporovaného prekladu.

jún 1

Testovacia prevádzka webu Trados.sk

Dňa 6. júna sme do testovacej prevádzky spustili náš nový web Trados.sk.

READ MORE
jún 2

Ako zväčšiť písmo v Tradose?

Veľa prekladateľov nosí okuliare, a preto im príde vhod možnosť zväčšiť si veľkosť písma v prekladateľskom editore.

READ MORE
jún 9

Trados v literárnom preklade

Ako môžu CAT nástroje pomáhať prekladateľom pri analýze zdrojového textu, preklade a opätovnom preklade literárnych textov.

READ MORE
jún 29

Nefunkčná numerická klávesnica v Tradose

Nefunkčná numerická klávesnica v Tradose Nefunkčná numerická klávesnica v Tradose môže prekladateľovi pekne znepríjemňovať život. Dnes som v našej prekladateľskej kancelárii riešil nefungujúcu numerickú klávesnicu v editore Trados Studio, konkrétne vo verzii Trados Studio Professional 2021. Riešenie je relatívne jednoduché. Je potrebné vypnúť zásuvný modul (plugin) Studio Subtitling. Tento plugin je dobrou pomôckou pri preklade titulkov, […]

READ MORE
júl 29

Export jazykov v MultiTerme

V dnešnom príspevku si ukážeme, ako exportovať výrazy pre konkrétne jazyky z terminologickej databázy v programe MultiTerm Desktop.

READ MORE
august 31

Nastavenie Private AppStore

Nastavenie Private AppStore – privátneho obchodovacieho priestoru Nastavenie Private AppStore je pre dôležité pre efektívne využívanie rôznych funkcií prekladateľského programu Trados Studio. Čo je (Trados) RWS AppStore? Trados Studio Private RWS AppStore je integrovaná funkcia produktu Trados Studio (2021 a vyššie). Táto funkcia umožňuje jednoducho nájsť, stiahnuť, nainštalovať, odinštalovať a aktualizovať zásuvné moduly (pluginy), teda […]

READ MORE

Spokojní zákazníci

Okrem prekladateľov freelancerov naše TRADOS školenie využili aj: